Biển quáng cáo dự án, tòa nhà trung tâm thương mại

QuangcaoMTK Located at 16/139 My Dinh - Hanoi , Hanoi, VN. Reviewed by: MTK Co., Ltd . Rated: 9/ 10 (Excellent)