Vách mica che quầy giao dịch, bảo vệ chống

Vách mica che quầy giao dịch, bảo vệ chống

Vách mica che quầy giao dịch, bảo vệ chống
Bổ xung tấm chắn mica che quầy giao dịch
Vách ngắn bằng mica dầy 5-10mm, phủ kín lên trần. Có thể bổ xung cửa mở thuận tiện.
Bình luận
QuangcaoMTK Located at 16/139 My Dinh - Hanoi , Hanoi, VN. Reviewed by: MTK Co., Ltd . Rated: 9/ 10 (Excellent)